Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych przez IQnet Sp.z o.o.

Jako administrator danych osobowych zgromadzonych w systemach informatycznych i poza systemami Spółka IQnet Sp.z o.o. (zwana IQnet) w siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2a-6 informuje wszystkich swoich partnerów biznesowych, przedstawicieli partnerów biznesowych niezależnie od formy prawnej firmy realizującej szeroko pojętą współpracę i inne osoby, które w świetle obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR) są osobami fizycznymi o celach, zakresach, kryteriach i czasie przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących im prawach.

Zapytania, jak również żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez IQnet Sp.z o.o. prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

IQnet Sp. z o.o.
e-mail: iqnet@iqnet.pl telefon: +48 32 7301199

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP (kliknij aby rozwinąć)

PARTNERZY BIZNESOWI

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizacji umowy lub współpracy,
 • realizacji obowiązków rozliczeniowych i archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa,
 • oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy i realizowanych procesach windykacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba)
 • realizacji działań marketingu bezpośredniego,

Dane przetwarzane w celu zawarcia umowy lub współpracy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO. Przetwarzanie danych w tym celu realizowane będzie do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy. Dane przetwarzane będą również w celu realizacji przez IQnet obowiązków rozliczeniowych i archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa na podstawie ustawy o rachunkowości. W tym przypadku okres przechowywania danych obejmuje 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona. Dane, o ile zajdzie taka potrzeba, mogą być również przetwarzane w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f czyli przetwarzanie danych będzie traktowane jako niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu IQnet. Okres przetwarzania danych w tym zakresie obejmuje okres do wygaśnięcia roszczeń z tytułu realizacji współpracy i okresu przedawnienia.

W związku z realizowaną współpracą handlową pomiędzy IQnet a Pani/Panem jako partnerem biznesowym w celu budowania wzajemnych, pozytywnych relacji oraz promocji produktów i usług oferowanych przez IQnet dane osobowe opisane powyżej mogą być wykorzystywane w zakresie marketingu bezpośredniego na podstawie przysługującego nam prawa wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będę przetwarzane do momentu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu.

W zakresie powyższych odbiorcami Pana/Pani danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 9 RODO mogą być:

 1. podmioty realizujące wsparcie techniczne w zakresie obsługi informatycznej IQnet,
 2. podmioty świadczące dla Spółki usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego
 3. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

PRZEDSTAWICIELE PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Dane osobowe przedstawicieli partnerów biznesowych przetwarzamy w celu:

 • realizacji statutowych celów biznesowych IQnet,
 • realizacji działań marketingu bezpośredniego,

Dane osobowe zostały nam udostępnione przez naszych partnerów biznesowych w ramach realizowanych kontraktów lub zawartych porozumień, gdzie Pan/Pani jest pracownikiem lub przedstawicielem. Przetwarzanie danych obejmuje imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, numery telefonów służbowych, służbowy adres e-mail, nazwę pracodawcy, adresu miejsca zatrudnienia. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jest Pan/Pani pracownikiem lub przedstawicielem. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych w tym celu realizowany będzie do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego współpracy IQnet z podmiotem, którego jest Pan/Pani pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.

W związku z realizowaną współpracą handlową pomiędzy IQnet a partner biznesowym (podmiotem, którego jest Pani/Pana pracodawcą lub przedstawiciele) w celu budowania wzajemnych, pozytywnych relacji oraz promocji produktów i usług oferowanych przez IQnet dane osobowe opisane powyżej mogą być wykorzystywane w zakresie marketingu bezpośredniego na podstawie przysługującego nam prawa wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będę przetwarzane do momentu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

W zakresie powyższych odbiorcami Pana/Pani danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 9 RODO mogą być:

 1. podmioty realizujące wsparcie techniczne w zakresie obsługi informatycznej IQnet,
 2. podmioty świadczące dla Spółki usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego,
 3. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Dane osobowe osób kontaktujących się poprzez pocztę elektroniczna przetwarzane będą w celu obsługi dokonanego przez Pana/Panią zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, za którą uważa się wystosowane do nas zapytanie. Okres przechowywania uzależniony jest od treści skierowanego do nas zapytania. W przypadku nawiązania współpracy przetwarzanie realizowane będzie zgodnie z celem i czasem określonym dla Klientów lub przedstawicieli Klientów.

W zakresie powyższych odbiorcami Pana/Pani danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w myśl art. 4 pkt 9 RODO mogą być:

 1. podmioty realizujące wsparcie techniczne w zakresie obsługi informatycznej IQnet,
 2. podmioty świadczące dla Spółki usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego,
 3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

KANDYDACI DO PRACY

Dane osobowe osób zgłaszających swój akces w realizowanych przez IQnet procesach rekrutacji w zakresie danych obejmujących imię (imion) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia realizowane jest na podstawie przepisów prawa Kodeksu Pracy. W pozostałym zakresie danych przesłanych przez kandydata wyłącznie na podstawie jego zgody. Przetwarzanie tych danych osobowych następuje do procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy. W przypadku wyrażenia przez kandydata do pracy woli uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres przechowywania wynosi maksymalnie 1 roku od daty zgłoszenia rekrutacyjnego.

W zakresie powyższych odbiorcami Pana/Pani danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 9 RODO mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych – portali internetowych świadczących usługi w zakresie ogłoszeń o pracę i możliwości złożenia oferty przez osoby zainteresowane,
 2. podmioty realizujące wsparcie techniczne w zakresie obsługi informatycznej IQnet,
 3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

PRAWA OSÓB (wskazanych powyżej) W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Na każdym etapie przetwarzania przez IQnet danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych,
 • ograniczenia zakresu przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową
 • wniesienie skargi, w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw osobą, której dane dotyczą zobowiązania jest do złożenia wniosku o realizację swoich praw. Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych i wynikających z nich tytułów okresów przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa wniosek realizowany będzie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. Niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować wniosku zostaniecie Państwo o tym fakcie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do określenia przez nas sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

Ponadto informujemy, że obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE), nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Powyższe informacje realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.